Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2024 szkoły/placówki specjalne

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” zwanej dalej Akcją organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych zwanych dalej FPES w roku szkolnym 2023/2024 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół/placówek specjalnych oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 do Akcji „Zima w Mieście” 2024 organizowanej w FPES prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 15 stycznia 2024 r. do 26 stycznia 2024 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPES, w których organizowana jest Akcja.

3. Wszystkie terminy zapisów zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych szkół/placówek specjalnych, a także w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.

4. Rodzice/opiekunowie prawni ww. uczniów ubiegający się o przyjęcie dzieci do Akcji „Zima w Mieście” 2024 mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

· zgłosić się do szkół/placówek specjalnych, które w roku szkolnym 2023/2024 organizują Akcję. Wykaz dostępny jest w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

· zarejestrować dziecko w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

5. Sposób pierwszy: Postępowanie rekrutacyjne przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń – elektroniczne wypełnienie karty uczestnika od 24.11.2023 r. od godziny 16.00 (piątek) do 10.12.2023 r. do godziny 24.00 (niedziela) rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.

W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPES w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji. Zgłoszenie do danej edycji Akcji w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej FPES i realizacji w określonym terminie.

6. Sposób drugi: od 27.11.2023 r. od godziny 08.00 (poniedziałek) do 08.12.2023 r. (piątek), w godzinach pracy szkoły/placówki specjalnej, rodzice/opiekunowie prawni kandydatów pobierają kartę kwalifikacyjną uczestnika z elektronicznego systemu zgłoszeń do Akcji „Zima w Mieście” 2024  (pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Szkoły i placówki specjalne”) lub mogą ją otrzymać w szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która prowadzi Akcję.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów wypełniają kartę kwalifikacyjną i składają w FPES w terminie od 27.11.2023 r. od godziny 08.00 (poniedziałek) do 08.12.2023 r. (piątek), w godzinach pracy szkoły/placówki.

karta kwalifikacyjna - pdf

7. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym punkcie kierownik wypoczynku uzgadnia z innymi FPES możliwość przyjęcia dziecka w innej FPES.

8. Informację o zakwalifikowaniu rodzic/opiekun prawny kandydata może uzyskać 15.12.2023 r. od godziny 16.00 (piątek):

· w szkole/placówce specjalnej, do której ubiegał się o przyjęcie;

· w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl;

9. Od 02.01.2024 r. (wtorek) do 08.01.2024 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji dokonują opłat za opiekę i posiłki/dostarczają zaświadczenie upoważniające do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPES. 

  1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły/placówki specjalnej do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

  2. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

  3. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniej placówki.

  4. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w szkole/placówce specjalnej.

14.   Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPES oraz zamieszczenie jej w szkołach/placówkach specjalnych oraz elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Harmonogram zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2024

Sposób pierwszy

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w systemie zgłoszeń

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

24.11.2023 r. godz. 16.00 (piątek)

10.12.2023 r. godz. 24.00 (niedziela)

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

15.12.2023 r. godz. 16.00 (piątek)

Informacja w systemie o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

02.01.2024 r. godz. 08.00 (wtorek)

08.01.2024 r.

godz. 16.00 (poniedziałek)

Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzenie opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.

Złożenie karty w szkole/placówce specjalnej jest warunkiem udziału w Akcji.

10.01.2024 r. godz. 12.00 (środa)

Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału. Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

10.01.2024 r. godz. 16.00 (środa)

Publikacja wykazu wolnych miejsc

 

Sposób drugi

Rodzic/opiekun prawny wypełnia papierową wersję karty kwalifikacyjnej.

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

Od

do

27.11.2023 r. godz. 08.00 (poniedziałek)

08.12.2023 r. (piątek)

1.    Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną. Kartę można pobrać z systemu lub otrzymać                                w szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która organizuje Akcję.

2.    Rodzic/opiekun prawny składa kartę kwalifikacyjną (jedna karta na jeden turnus) w szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która organizuje Akcję.

15.12.2023 r. godz. 16.00 (piątek)

Ogłoszenie informacji w systemie o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

02.01.2024 r. godz. 08.00 (wtorek)

08.01.2024 r. godz. 16.00 (poniedziałek)

Złożenie potwierdzeń opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat w każdej szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), do której kandydat został zakwalifikowany po złożeniu karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus)

Złożenie karty w szkole/placówce specjalnej wraz załącznikami jest warunkiem udziału w Akcji.

10.01.2024 r. godz. 12.00 (środa)

Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału. Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

10.01.2024 r. godz. 16.00 (środa)

Publikacja wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja na wolne miejsca

1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca:

· odbywają się tylko do szkół/placówek specjalnych dysponujących wolnymi miejscami;

· trwają od 11.01.2024 r. godz. 08.00 (czwartek) do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2024.

2. Kandydat zgłasza się do FPES dysponującej wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

4. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku rodzice/prawni opiekunowie kandydata są zobowiązani podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem wniesienia opłat za opiekę i wyżywienie/zaświadczenia/oświadczenia upoważniającego do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPES  w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku.

5. Nie złożenie potwierdzenia dokumentów wymienionych w pkt. 4 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka w Akcji „Zima w Mieście” 2024.

11.01.2024 r. godz. 08.00  (czwartek)

Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.

Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji     w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.